برچسب: نفس و شیطان

بعد حیوانی ۸

اهمیت کنترل بعد حیوانی

شاگردی که خوب بخوابد، بخورد و بیاشامد، دیگر شاگرد خدا نیست، چون بُعد حیوانیش را رها کرده و رها کردن بعد حیوانی یعنی غفلت از شیطان. یک شاگرد مطیع امر پروردگار، علاوه بر رعایت حد و حدود الهی در حلال...

غفلت ۴

غافل شدن از نفس و شیطان و تبعات آن

انسان اگر مراقب همراهان بد خود (نفس و شیطان) نباشد اینان چنان بر ذهن و دلش تسلط پیدا می‌کنند که دیگر قادر به تشخیص آنها نخواهد بود. غافل شدن از نفس باعث می‌شود انسان‌ به اسارت خائنی چون شیطان در...

مراقبه و محاسبه ۲

مراقبه و محاسبه از دشمن

کسانی که اهل تزکیه و خودسازی نیستند نمی‌توانند مراقب افکار، گفتار و کردار نفسانی خود باشند. و به این دلیل نفس چنین افرادی از حالت بد به حالت بد دیگری تغییر می‌کند و زمانی که نفس در حالت بد قرار...

دوستی خوب و بد ۲

دوستی خوب و بد

دوست خوب و بد روی انسان اثر مثبت و منفی می‌گذارد. اگر انسان با دوست بد همراه شود، ناگزیر باید او را همراهی کند؛ اما اگر با دوست خوب همراه شود، او نمی‌گذارد دوستش به بیراهه رود. زمانی که انسان...

طبق نظر خداوند ۸

طبق نظر خدا عمل کردن

انسان به عنوان مخلوق در دنیا وظیفه دارد در تمام امورات زندگی طبق نظرات خدا عمل کند و این همان امتحان و آزمایش بزرگ اوست؛ چرا که این خودی که خدا به او داده مال خودش می‌باشد و فلسفه امتحان...

اثرات عدم تهذیب نفس ۲

اثرات عدم تهذیب نفس

گوش کردن به وسوسه‌های شیطان و مخالفت نکردن با نفس انسان را در ورطه هلاکت می‌اندازد؛ چراکه مخالفت نکردن با آنها مخالفت کردن با خدا را درپی خواهد داشت. انسان باید بنده‌ی خدا باشد و بنده خدا کسی نیست مگر...

اثرات تبعیت از نفس و شیطان ۸

اثرات تبعیت از نفس و شیطان

کسانی که با خواسته های نفس که مخالف با خواسته‌های خدا ست موافقت می‌کنند، دارای حالت‌های بد نفس می‌شوند و شیطان بر آنها مسلط می‌گردد و بر اثر این تسلط، انسان بیشتر به وسوسه‌های شیطان اعتنا می‌کند و کسی که...

شناخت خدا ۷

مراحل شناخت حق

کسانی که به حق عمل نمی‌کنند نسبت به حق جاهل هستند، یعنی نمی‌توانند دشمنان خدا (نفس، دنیا، شیطان و وسوسه‌هایش) را بشناسند. اگر کسی مایل به شناخت شیطان و وسوسه هایش باشد باید با عمل به حق از جهلش بیرون...

تسلط شیطان بر انسان ۱۱

چگونگی تسلط شیطان بر انسان

گوش کردن به وسوسه‌های شیطان و مخالفت نکردن با نفس، انسان را در ورطه هلاکت می‌اندازد؛ چراکه مخالفت نکردن با آنها مخالفت کردن با نظرات خدا را درپی خواهد داشت. انسان باید بنده‌ی خدا باشد و بنده خدا کسی نیست...