برچسب: نفس و شیطان

بعد حیوانی ۸

اهمیت کنترل بعد حیوانی

شاگردی که خوب بخوابد، بخورد و بیاشامد، دیگر شاگرد خدا نیست، چون بُعد حیوانیش را رها کرده و رها کردن بعد حیوانی یعنی غفلت از شیطان. یک شاگرد مطیع امر پروردگار، علاوه بر رعایت حد و حدود الهی در حلال...

غفلت ۴

غافل شدن از نفس و شیطان و تبعات آن

انسان اگر مراقب همراهان بد خود (نفس و شیطان) نباشد اینان چنان بر ذهن و دلش تسلط پیدا می‌کنند كه دیگر قادر به تشخیص آنها نخواهد بود. غافل شدن از نفس باعث می‌شود انسان‌ به اسارت خائنی چون شیطان در...

مراقبه و محاسبه ۲

مراقبه و محاسبه از دشمن

کسانی که اهل تزکیه و خودسازی نیستند نمی‌توانند مراقب افکار، گفتار و کردار نفسانی و شیطانی خود باشند پس به این دلیل نفس چنین افرادی از حالت بد به حالت بد دیگری تغییر می‌کند و زمانی که نفس انسان در...

تاثیر دوست خوب و بد بر انسان ۲

تأثیر دوست خوب و بد بر انسان

دوست خوب و بد روی انسان اثر مثبت و منفی می‌گذارد. اگر انسان با دوست بد همراه شود، گمراه می‌شود و تا زمانی که این دوستی ادامه داشته باشد انسان ناگزیر باید دوست گمراه کننده را در تمامی امورات زندگی...

طبق نظر خداوند ۸

طبق نظر خدا عمل کردن

انسان به عنوان مخلوق در دنیا وظیفه دارد در تمام امورات زندگی طبق نظرات خدا عمل کند و این همان امتحان و آزمایش بزرگ اوست؛ چرا که این خودی که خدا به او داده مال خودش می‌باشد و فلسفه امتحان...

اثرات عدم تهذیب نفس ۲

اثرات عدم تهذیب نفس

گوش کردن به وسوسه‌های شیطان و مخالفت نکردن با نفس انسان را در ورطه هلاکت می‌اندازد؛ چراکه مخالفت نکردن با آنها مخالفت کردن با خدا را درپی خواهد داشت. انسان باید بنده‌ی خدا باشد و بنده خدا کسی نیست مگر...

اثرات تبعیت از نفس و شیطان ۸

اثرات تبعیت از نفس و شیطان

کسانی که با خواسته های نفس که مخالف با خواسته‌های خدا ست موافقت می‌کنند، دارای حالت‌های بد نفس می‌شوند و شیطان بر آنها مسلط می‌گردد و بر اثر این تسلط، انسان بیشتر به وسوسه‌های شیطان اعتنا می‌کند و کسی که...

شناخت خدا ۷

مراحل شناخت حق

انسانهایی که به حق عمل نمی‌کنند نسبت به حق جاهلند، یعنی نمی‌توانند دشمنان خدا نفس، دنیا، شیطان و وسوسه‌هایش را بشناسند. اگر انسان مایل به بیرون آمدن از جهلش باشد باید دشمنان خدا نفس، دنیا، شیطان و وسوسه هایش را...

تسلط شیطان بر انسان ۱۱

چگونگی تسلط شیطان بر انسان

گوش کردن به وسوسه‌های شیطان و مخالفت نکردن با نفس، انسان را در ورطه هلاکت می‌اندازد؛ چراکه مخالفت نکردن با آنها مخالفت کردن با نظرات خدا را درپی خواهد داشت. انسان باید بنده‌ی خدا باشد و بنده خدا کسی نیست...