برچسب: نفس و شیطان

مسیر هدایت و گمراهی ۱۳

انسان ما بین دو مسیر هدایت و گمراهی

نفس انسان ما بین دو مسیر هدایت و گمراهی قرار دارد. چراغ مسیر هدایت برای عدم نفوذ شیطان قرمز و چراغ مسیر گمراهی برای نفوذ شیطان سبز می‌باشد. هرگاه چراغ قرمز روشن شود چراغ سبز خاموش می‌شود و یا بالعکس....

بعد حیوانی ۱۳

اهمیت کنترل بعد حیوانی

شاگردی که خوب بخوابد، بخورد و بیاشامد، دیگر شاگرد خدا نیست، چون بُعد حیوانیش را رها کرده و رها کردن بعد حیوانی یعنی غفلت از شیطان. یک شاگرد مطیع امر پروردگار، علاوه بر رعایت حد و حدود الهی در حلال...

غفلت ۱۳

غافل شدن از نفس و شیطان و تبعات آن

انسان اگر مراقب همراهان بد خود (نفس و شیطان) نباشد اینان چنان بر ذهن و دلش تسلط پیدا می‌کنند كه دیگر قادر به تشخیص آنها نخواهد بود. غافل شدن از نفس باعث می‌شود انسان‌ به اسارت خائنی چون شیطان در...

مراقبه و محاسبه ۱۱

مراقبه و محاسبه از دشمن

کسانی که اهل تزکیه و خودسازی نیستند نمی‌توانند مراقب افکار، گفتار و کردار نفسانی و شیطانی خود باشند پس به این دلیل نفس چنین افرادی از حالت بد به خوب یا بلعکس مرتب در حال تغییر است و زمانی که...

تاثیر دوست خوب و بد بر انسان ۱۱

تأثیر دوست خوب و بد بر انسان

دوست خوب و بد روی انسان اثر مثبت و منفی می‌گذارد. اگر انسان با دوست بد همراه شود، گمراه می‌شود و تا زمانی که این دوستی ادامه داشته باشد انسان ناگزیر باید دوست گمراه کننده را در تمامی امورات زندگی...

طبق نظر خداوند ۲۱

طبق نظر خدا عمل کردن

انسان به عنوان مخلوق در دنیا وظیفه دارد در تمام امورات زندگی طبق نظرات خدا عمل کند و این همان امتحان و آزمایش بزرگ اوست؛ چرا که این خودی که خدا به او داده مال خودش می‌باشد و فلسفه امتحان...

رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود ۱۴

عجله نداشتن در اصلاح

انسان نباید در راه اصلاح خود عجله داشته باشد؛ چراکه خراب شدن آسان ، اما اصلاح شدن سخت صورت می‌گیرد. رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رودرهرو آنست که آهسته و پیوسته رود انسان در مسیر اصلاح...

اثرات عدم تهذیب نفس ۱۲

اثرات عدم تهذیب نفس

گوش کردن به وسوسه‌های شیطان و مخالفت نکردن با نفس انسان را در ورطه هلاکت می‌اندازد؛ چراکه مخالفت نکردن با آنها مخالفت کردن با خدا را درپی خواهد داشت. انسان باید بنده‌ی خدا باشد و بنده خدا کسی نیست مگر...

اثرات تبعیت از نفس و شیطان ۱۸

اثرات تبعیت از نفس و شیطان

کسانی که با خواسته های نفس که مخالف با خواسته‌های خدا ست موافقت می‌کنند، دارای حالت‌های بد نفس می‌شوند و شیطان بر آنها مسلط می‌گردد و بر اثر این تسلط، انسان بیشتر به وسوسه‌های شیطان اعتنا می‌کند و کسی که...

شناخت خدا ۱۳

مراحل شناخت حق

۱- اعتماد به خداوند و کمک خواستن از خدای حکیم با این دید که هدایت و گمراهی بدست اوست. ٢- توسل به اهلبیت(ع) برای پیدا کردن یک راهنمای مهذب، با تجربه و با خدا برای شناخت حق و عمل به...