برچسب: مسیر هدایت و گمراهی

مسیر هدایت و گمراهی ۱۳

انسان ما بین دو مسیر هدایت و گمراهی

نفس انسان ما بین دو مسیر هدایت و گمراهی قرار دارد. چراغ مسیر هدایت برای عدم نفوذ شیطان قرمز و چراغ مسیر گمراهی برای نفوذ شیطان سبز می‌باشد. هرگاه چراغ قرمز روشن شود چراغ سبز خاموش می‌شود و یا بالعکس....

دوست گمراه ۵

دوستان گمراه

قرآن کریم اعتراف ساکنان جهنّم را بازگو کرده که می‌گویند: «وای بر من! کاش فلان شخص را دوست خود انتخاب نکرده بودم. او مرا از یاد آوری حق گمراه ساخت بعد از آنکه یاد خدا به سراغ من آمده بود؛...

راه شناخت حق ۱۲

راه شناخت حق

انسان اگر می‌خواهد حق را بشناسد نباید بُعد حیوانیش را قوی کند.قوی شدن بُعد حیوانی یعنی قوی شدن دشمنان خدا (نفس، شیطان، دنیا) و اینها هستند که نمی‌گذارند انسان حق را بشناسد. برای اینکه این اتفاق نیفتد انسان باید در...

سیر تکاملی انسان ۱۶

سیر تکاملی انسان

روح انسان مسافر عوالم تو در تو ی خالق یکتا می‌باشد و این مسافرت روح از این عالم به عالم دیگر فقط جنبه تکاملی دارد. برای رسیدن به کمال مطلق روح انسان که مخلوقی بیش نیست تا سیر صعودی را...

حرکت بسوی بندگی ۱۵

حرکت بسوی بندگی

انسانی که در مسیر حق در حال حرکت است برای شیطان هدف متحرک محسوب می‌شود که به این راحتی ها شیطان نمی‌تواند انسان در حال حرکت را مورد اصابت تیرهای زهرآگین خود قرار دهد؛ چرا که انسان در حال حرکت،...

ثابت قدم بودن در مسیر بندگی ۱۱

ثابت قدم بودن در مسیر بندگی

اگر سر راهت پر از مانع و خاروخاشاک باشد باز هم به راهت ادامه بده. هیچ گاه پشت مانع نمان؛ چراکه سکون و بی حرکتی خواست شیطان است. در مسیر بندگی هرچند آهسته اما حرکت کن، بی‌حرکت نباش. سکون تو...

دیدگاه انسان ۱۲

نگاه سرنوشت‌ ساز یا نگاه هلاک کننده

مسیر هدایت از ابتدا تا انتها مستلزم نگاه صحیح پیرامون فلسفه حرکت از دنیا به سوی آخرت می‌باشد. برای انتخاب کردن مسیر درست زندگی باید نگاه خدا به دنیا را مورد بررسی قراردهیم؛ چراکه بهترین نگاه، نگاه عالمانه خالق هستی...

موانع هدایت ۱۱

موانع هدایت به سوی خداوند عزوجل

۱-شاکله حرام ۲- عدم شناخت از دشمنان خدا و خود (شیطان، نفس، دنیا) ۳- عدم شناخت از خداوند عزوجل ۴- خوردن لقمه حرام و شبهه ۶- عدم یقین و اعتماد به خداوند عروجل ۷ – حل نکردن مسائل شرعی ۸-...