برچسب: روح انسان

خوراک روح ۱۱

خوراک روح یا خوراک جسم

روح و جسم هر انسانی مجزا از یکدیگرند اما اینطور نیست که روی هم اثر نگذارند؛ چراکه جسم مرکب روح است و بوسیله همین جسم است که روح پرورش پیدا می‌کند. این چشم نیست که می‌بیند و یا گوش نیست...

مثبت و منفی ۴۳

روح منفی یا روح مثبت

روح انسان در عالم دنیا همواره در حال سیر و حرکت است و هیچگاه ساکن نیست؛ چراکه اعمال انسان همیشه یا در راستای هدایت و رضای خدا و یا در راستای گمراهی و رضای شیطان انجام می گیرد. بنابراین روح...

آسمان در آینه شفاف ۱۸

آینه روح

معمولا وقتی انسان برای آراستن ظاهر خود روبروی آینه شفاف قرار می گیرد، بهتر می‌تواند چهره خودش را ببیند و آراسته نماید. باطن انسان نیز چنین است؛ یعنی همانطور که انسان ظاهرش را بوسیله آینه آراسته می‌کند باید باطنش را...