هیئت عاشقان امامت و ولایت

هیئت عاشقان امامت و ولایت- دید آخرتی ۱۶

نوع دید انسان در دنیا باید چگونه باشد

هر کس به هر اندازه به خداوند نزدیکتر شود به همان اندازه برای خداوند هزینه می‌هد.  عدم شناخت، نداشتن معرفت کافی، حب دنیا، حرص و طمع باعث می‌شود انسان کمتر برای آخرتش هزینه کند. بعضی از انسانها شاید بتوانند مقداری از دنیایشان...

هیئت عاشقان امامت و ولایت- مقدمه توبه نصوح ۱۲

مقدمه توبه نصوح

۱) راضی نبودن از وضعیت بد کنونی خود. ۲) توسل زیاد به اهلبیت (ع) جهت دستگیری. ۳) حل و فصل کردن مسائل شرعی (نماز قضا، روزه قضا، حق الناس و … به یک نکته مهم خوب توجه کنید اگر مسائل...