دسته: امام حسین (ع)

هیئت عاشقان امامت و ولایت - اهمیت قیام عاشورا ۱۴

اهمیت قیام عاشورا

برای اینکه پی به اهمیت قیام عاشورا ببریم، ابتدا باید اصل قیام را مورد بررسی قرار بدهیم تا مانند انسانهای جاهل بدنبال فرعیات نرویم و فرع را برای خود اصل قرار ندهیم. برای اینکه اصل را بهتر بشناسیم باید ابتدا...