دسته: سخنرانی – ویدئو

رحیم پور ازغدی ۰

صحبتهای رحیم پور ازغدی به نقل از مطهری در مورد شیعه

حسن رحیم پور ازغدی به نقل از مرتضی مطهری: “مردم شیعه قالتاق ترین و مدعی ترین مردم هستند، دروغ میگویند، ربا میخورند، گران میفروشند، کلاه هم را برمیدارند؛ درعین حال مدعی ترین مردم هستند…