بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۹

بی اعتنایی به وسوسه ۱۵

کنترل ذهن

بی اعتنایی به شیطان یعنی اصلا اجازه ندهید شیطان ذهنتان را به بازی بگیرد. مثلا یک فکر در مورد آینده می‌آید، سریعاً باید بگویید آینده هنوز نیامده من در حال زندگی می‌کنم و آینده‌ام را به خدا می‌سپارم او وکیل...