بایگانی‌ ماهانه: خرداد ۱۳۹۹

سیر تکاملی انسان ۲۱

سیر تکاملی انسان

روح انسان مسافر عوالم تو در توی خالق یکتا می‌باشد و این مسافرت روح از این عالم به عالم دیگر فقط جنبه تکاملی دارد. برای رسیدن به کمال مطلق روح انسان که مخلوقی بیش نیست تا سیر صعودی را طی...

عشق تنها راه رسیدن به هدف ۲۱

عشق تنها راه رسیدن به هدف

برای سالم ماندن و سالم خارج شدن از دنیا باید انسان بدنبال اهداف سالم باشد و اهداف او سالم نمی‌شود مگر اینکه دلش سالم شود و دل سالم نمی‌گردد مگر اینکه انسان با دشمنان دل (شیطان، نفس، دنیا، هوس) مبارزه...

در نظر گرفتن جوانب کار ۱۱

در نظر گرفتن جوانب کار

چون عالم دنیا محل امتحان و آزمایش است جوانب هر کاری یا مثبت است یا منفی و به این خاطر خداوند حکیم قوه تفکر و تعقل به انسان عطا نمود تا انسان براساس اختیارش در دنیا به آنچه مثبت است...

حرکت بسوی بندگی ۱۵

حرکت بسوی بندگی

انسانی که در مسیر حق در حال حرکت است برای شیطان هدف متحرک محسوب می‌شود که به این راحتی ها شیطان نمی‌تواند انسان در حال حرکت را مورد اصابت تیرهای زهرآگین خود قرار دهد؛ چرا که انسان در حال حرکت،...

انسانیت ۱۳

انسانیت رزق اکبر

می خواهیم راجع به انسانیت حرف بزنیم.انسان کیست‌؟ کسی که شکر عملی و شکر زبانی داشته باشد انسان است.آیا تابحال انسانی را دیده اید که در برابر عطای نعمت یا خدمت به او تشکر نکند؟!!اگر کسی چنین رفتاری داشته باشد...

تغییر میل نفسانی به رحمانی ۱۸

تغییر میل نفسانی به رحمانی

برای اینکه میل انسان مطابق فطرت خدا جویش بشود باید با خواسته های نفسانی خود مخالفت کند. پیروی از خواسته های نفس باعث می‌شود حجابهای ظلمانی و حب دنیا در دل انسان زیاد شود و دلی که خواهان دنیا و...