بایگانی‌ ماهانه: مهر ۱۳۹۸

هیئت عاشقان امامت و ولایت - اهمیت قیام عاشورا ۷

اهمیت قیام عاشورا

برای اینکه پی به اهمیت قیام عاشورا ببریم، ابتدا باید اصل قیام را مورد بررسی قرار بدهیم تا مانند انسانهای جاهل بدنبال فرعیات نرویم و فرع را برای خود اصل قرار ندهیم. برای اینکه اصل را بهتر بشناسیم باید ابتدا...